Ochrana
osobních údajů

Proč shromažďujete mé osobní údaje?

Používáme Vaše osobní údaje při poskytování našich služeb, zlepšování našich výrobků a služeb, posílání upozornění, nabídek a propagace, k ochraně našich práv a zájmů a práv a zájmů třetích stran, a abychom splnili příslušné zákony a jiné právní předpisy.

Podrobnosti najdete níže v části 1  

Jak shromažďujete moje údaje?

Pokud nám je přímo poskytnete, pokud používáte naše výrobky nebo webové stránky, prostřednictvím cookie a podobných technologií a také vedle toho shromažďujeme data od třetích stran.

Podrobnosti najdete níže v části 2  

Jaké informace o mně shromažďujete?
Shromažďujeme osobní údaje, jako je vaše jméno,rodné číslo, datum narození, pohlaví, adresa, telefon, údaje o zaměstnání, IP adresa, identifikace zařízení, místo, finanční a platební informace, včetně údajů o vašich závazcích.

Podrobnosti najdete níže v části 3.  

Sdílíte moje osobní údaje?
Vaše údaje sdílíme, abychom vám mohli poskytovat služby, vyvíjet nové služby, provádět hodnocení úvěrové bonity a rizik, dále pro účely vymáhání dluhů, když prodáváme naše portfolio nebo jeho část, a také abychom splnili příslušní  zákony a jiné právní předpisy.

Podrobnosti najdete níže v části 4  

Jaká práva mám, pokud jde o moje osobní údaje?
Máte právo: (i) požádat o přístup k údajům, opravu údajů a vymazání vašich osobních údajů, které již nejsou potřebné pro zpracování; (ii) dosáhnout omezení zpracování údajů nebo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů; a (iii) požádat o poskytnutí kopie osobních údajů pro vás nebo třetí stranu v digitálním formátu. Máte také právo podat stížnost na zpracování vašich osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů. Můžete se odhlásit od odbchodních sdělení zpráv a souvisejícího shromažďování a zpracování dat.

Podrobnosti najdete níže v části 5  

Děláte o mně automatická rozhodnutí?
Používáme automatizované rozhodování, například protože:
 • umožňuje lepší ucelenost údajů nebo přesnost rozhodovacího procesu (např. pomáhá snížit možnost lidské chyby nebo diskriminace).
 • snižuje riziko, že zákazníci nesplní splátky úvěrů.
 • umožňuje učinit rozhodnutí rychleji než proces založený na lidských činnostech a zlepšuje tak efektivitu procesu.
Podrobnosti najdete níže v části 6  

Jaké jsou důsledky zpracování?
Osobní údaje zpracováváme zejména pro zjištění vaší úvěruschopnosti a hodnocení rizika, proto abychom se mohli rozhodnout zda vám můžeme půjčit peníze a jakou částku.  Výsledkem může být i to že vám půjčku neposkytneme. Podrobnosti najdete níže v části 7  


Naše zásady ochrany osobních údajů
 My ve společnosti Zaplo Finance s. r. o. respektujeme vaše soukromí a zavazujeme se provádět zpracování a chránit  vaše osobníúdaje ch údajů pouze v souladu se zákonem. Naše zásady ochrany osobních údajů vám poskytnou jasné vysvětlení o používání vašich osobních údajů nebo jakýchkoli údajů, které o vás shromažďujeme. Můžete si být jisti, že chráníme informace které shromažďujeme, Navštivte www.zaplo.cz, kde o nás najdete více informací. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se čas od času aktualizují; proto byste se na ně měli občas podívat. Pokud něco podstatně změníme v těchto zásadách, upozorníme vás na změny oznámením na našich internetových stránkách ještě před tím něž ke změně dojde. Naposledy jsme Zásady ochrany osobních údajů změnili 25. dubna 2018. Další informace najdete v našem archivu.1. PROČ SHROMAŽĎUJETE MOJE OSOBNÍ ÚDAJE?
Používáme vaše osobní údaje, proto abychom vám mohli poskytovat naše služby (v souladu se smlouvou o úvěru), zlepšovat naše produkty a služby, poskytovat podporu, zpracovávat a odesílat oznámení, nabídky a propagaci, chránit práva a zájmy třetích stran, vyhodnocovat žádosti o půjčku (včetně určení vaší totožnosti před uzavřením s smlouvy. Osobní údaje zpracováváme též:
 • abychom byli v souladu s právními předpisy a naplnili tak regulatorní požadavky (např. poskytování informací státním orgánům, policii, soudům a dohledovým orgánům kvůli řádné identifikaci a předcházení podvodům, kvůli opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tzv. praní špinavých peněz) a jiným nelegálním činnostem),
 • Je-li to nezbytné pro podporu našich oprávněných zájmů při našem podnikání (i) včetně správy vaší úvěrové smlouvy , včetně vymáhání vašich dluhů, a abychom vás mohli kontaktovat a informovat vás o změnách vašich produktů a služeb nebo (ii) pro zlepšování našich produktů a služeb, včetně testování, aktualizace a zavádění nových technologií týkajících se identifikace, hodnocení rizik a bonity, prevence podvodů, boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti; (iii) prevence a odhalování trestné činnosti; (iv) pro statistické účely a účely průzkumu trhu a měření a pochopení efektivity reklamy, kterou vám i ostatním předkládáme, (v) prodej a reorganizaci společností; a (vi) správu zlepšování našich internetových stránek, udržování jejich bezpečí a zajištění, aby obsah byl co nejúčinněji prezentován ve vašem zařízení, za předpokladu, že tyto zájmy nejsou v zásadním rozporu s vašimi zájmy a právy; a
 • s vaším souhlasem pro účely elektronického přímého marketingu. Svůj souhlas s přímým marketingem můžete kdykoliv odvolat.
V některých případech zpracováváme osobní údaje týkající se příslušných odsouzení a trestných činů v trestních věcech, v souladu s právními předpisy EU či příslušných zemí. V některých případech zpracujeme speciální kategorie osobních údajů (např. údaje o vašem zdravotním stavu). Důsledkem případného neposkytnutí souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je, že s vámi nebudeme moci uzavřít smlouvu a poskytnout vám naše produkty a služby.    2. JAK SHROMAŽĎUJETE MOJE ÚDAJE?
Informace shromažďujeme třemi způsoby:

1. když nám poskytnete informace, např. osobně, když vyplňujete naši žádost (včetně případů, kdy ji vyplňujete u našich partnerů a zástupců), na našich webových stránkách, prostřednictvím sociálních médií, poštou, e-mailem, po telefonu, pomocí „Živého chatu“ nebo jakýchkoli médií nebo služeb;

2. automaticky, když použijete naše webové stránky nebo produkty; a

3. když jsou nám údaje poskytnuty třetími stranami, např. registry úvěrů, našimi jinými společnostmi ve skupině nebo partnery.

Velká část našeho automatického shromažďování informací probíhá pomocí věcí, jako jsou cookie, používání sledování a podobných technologií. Další informace najdete v našich Zásadách pro používání cookie a sledování3. JAKÉ INFORMACE O MNĚ SHROMAŽĎUJETE?
Informace, které nám dáte

Shromažďujeme jakékoliv informace, které nám poskytnete:
 • když se registrujete na našich webových stránkách, používáte naše webové stránky nebo mobilní aplikace, vyplníte jakýkoli formulář nebo zažádáte o úvěrové produkty nebo jakékoli jiné produkty nebo služby na našich webových stránkách, u našeho personálu nebo u našich partnerů nebo jakýmkoli jiným způsobem, který poskytujeme;
 • když nahlásíte problém nebo s námi komunikujete ohledně našich produktů nebo služeb;
 • když se účastníte diskusního fóra, píšete komentáře na náš blog nebo používáte sociální média na našich webových stránkách, při propagaci nebo průzkumu a ostatních činnostech, které jsou prováděny prostřednictvím našich webových stránek nebo sociálních médií;
 • když vstoupíte do soutěže, propagace nebo průzkumu jakýmkoli způsobem, včetně účasti u našich partnerů a na sociálních médiích;
 • pokud s námi komunikujete z jakéhokoli jiného důvodu pomocí výše uvedených metod.
Informace, které nám poskytujete, zahrnují: vaše jméno (příjmení, křestní jméno), rodné číslo, adresu, e-mailovou adresu a telefon, datum narození, pohlaví, rodinný stav, počet nezletilých dětí, zaměstnanecký stav, jméno zaměstnavatele, telefon do práce, měsíční příjem a výdaje, finanční a kreditní informace, číslo bankovního účtu, transakce na bankovních účtech, osobní popis, záznam hlasu (příchozí a odchozí hovory), vaši fotografii nebo obrázek, obrázek vašeho identifikačního dokladu, podpis a jakékoli informace, které se nám rozhodnete poskytnout. Budeme zaznamenávat a ukládat a používat informace, které nám poskytnete, způsoby, které jsou uvedeny výše. Zaznamenáváme naši komunikaci po telefonu jako důkaz provedených transakcí a pro účely zlepšování našich služeb

Informace, které o vás shromažďujeme automaticky

S ohledem na každou vaši návštěvu našich webových stránek nebo použití naší mobilní aplikace automaticky shromažďujeme následující informace:
 • Technické informace, včetně typu zařízení, adresy internetového protokolu (IP) a poskytovatele internetových služeb (ISP), které používáte k připojení vašeho zařízení na internet, vašich přihlašovacích údajů, typu prohlížeče a jeho verze, nastavení časové zóny, typů a verze plug-in prohlížeče, operačního systému a platformy, rozlišení obrazovky, umístění, kódování fontu;
 • Informace o vaší návštěvě, včetně: kompletního URL prokliknutí do webové stránky, v jejím rámci a při odchodu z webové stránky (včetně data a času); produktů, na které jste se dívali nebo které jste hledali; odkazující/odchodové stránky, souborů, na které jste se na našich stránkách dívali (např. HTML stránky, grafiky atd.); reakční doby stránek, chyb při stahování, délky návštěvy určitých stránek, informací o interakci (jako je rolování, klikání, pohyby myší) a metod, které používáte pro vyhledávání mimo stránku, data/času, a/nebo údajů o klikání a jakémkoli telefonním čísle, které jste použili pro telefonát na naše číslo zákaznického servisu.
Podívejte se také do sekce Jak shromažďujete moje údaje?

Informace, které získáme od třetích stran

požadujeme informace o vás od třetích stran, např. od ostatních společností v naší skupině nebo od úvěrových úřadů. Děláme to v souladu s aktuálními nařízeními pro ochranu osobních údajů a (tam, kde je to nutné, získáme nejprve váš souhlas) získáváme o vás tyto informace:
 • v souvislosti s jakoukoli žádostí, kterou žádáte o půjčku nebo podobný produkt. V tom případě můžeme:
  • hledat informace o vás, vaší bonitě, vaší finanční situaci, minulých a současných závazcích a dluzích, pracovní pozici, a to v příslušných registrech (včetně registrů, které obsahují informace o příjmech, kreditní historii, dluzích vůči třetím stranám, adresách, neplatných identifikačních dokladech, podvodech, praní peněz a financování terorismu a politicky exponovaných osobách), agenturách, finančních institucích, ostatních společnostech v naší skupině a u jiných třetích osob a z veřejně dostupných zdrojů;
  • obdržet informace, které jste poskytli zprostředkovatelům spotřebitelského úvěru a našim obchodním partnerům, když jste žádali o služby;
  • obdržet informace od bank, finančních a platebních institucí ohledně vašich plateb vůči nám;
 • od ostatních společností skupiny 4finance a obchodních partnerů, se kterými spolupracujeme ohledně soutěží, propagace nebo průzkumů, jichž se zúčastníte;
 • od obchodních partnerů u technických, platebních a doručovacích služeb, propagačních sítí, poskytovatelů analýz, poskytovatelů vyhledávání informací, pokud nám poskytují své služby;
 • v jakémkoli případě, kdy jste nám poskytli souhlas s používáním údajů.
ak dlouho uchováváte moje osobní údaje?

Uchováváme vaše osobní údaje i v době poté, co přestanete být naším zákazníkem, abychom zajistili své právní zájmy v případě sporu s klientem, nebo jak je vyžadováno zákonem. Obvykle však uchováváme vaše osobní údaje jen po dobu, která je nezbytně nutná, pro účely, pro které byly údaje shromážděny, obecně k splnění našich smluvních povinností vůči vám, pro splnění našich zákonných zájmů nebo jak je vyžadováno zákonnými lhůtami pro uchovávání. Například právní předpisy o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti vyždaují uchovávání údajů po dobu 10 let.4. SDÍLÍTE MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ?
Vaše osobní údaje předáváme jiné společnosti v rámci skupiny 4finance pro interní administrativní účely. Při výkonu našich smluvních povinností vůči vám a pro ostatní účely popsané v těchto Zásadách sdílíme  vaše osobní údaje s ostatními společnostmi v rámci skupiny 4finance a vybranými třetími stranami:
 • které poskytují služby naším jménem, pro vaši identifikaci a ověření;
 • které nám pomáhají s našimi obchodními činnostmi, jako je webhosting a rozvoj, hodnocení rizik a detekce podvodů, výběr dluhů a zákaznický servis, ochrana proti praní špinavých peněz a financování terorismu, poskytují nám analýzu o používání našich služeb, asistují nám při marketingových činnostech;
 • při nabízení a poskytování služeb a rozvoji nových;
 • kdykoli, když je od nás zákonem vyžadováno odhalit informace o vás, vašem používání našich služeb a vašich návštěvách našich webových stránek, např. abychom splnili zákonné a právní procesy, když v dobré víře věříme, že odhalení je nezbytné pro ochranu našich práv, k ochraně vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních, k zabránění podvodu a jeho vyšetřování nebo jako reakce na požadavek vlády;
 • k identifikaci, vyšetření a zabránění podvodu a pomoci ochraně proti podvodům, aby bylo sníženo kreditní riziko;
 • k identifikaci, vyšetření a zabránění praní špinavých peněz a činností financování terorismu;
 • s poskytovateli podobných služeb, jako jsou společnosti poskytující spotřebitelské půjčky a příslušné státní a nevládní organizace a ostatní třetí strany, abychom zajistili kompletní hodnocení vaší solventnosti;
 • při zpracovávání a shromažďování půjček nebo jiných plateb splatných na základě dohody o půjčce můžeme také sdílet vaše osobní údaje s třetí stranou, která je poskytovatelem služby na zpracování plateb;
 • v případě, že nesplníte své povinnosti nebo to neprovedete řádně, můžeme převést údaje o vašich zbývajících závazcích poskytovateli služby vymáhání závazků, úvěrovým společnostem nebo poskytovatelům právních služeb;
 • s analytiky a poskytovateli vyhledávačů, kteří nám asistují při zlepšování a optimalizaci našich webových stránek;
 • prodej některého z našich podniků nebo všech nebo převedení závazků vůči nám na třetí stranu může vést ke sdílení vašich informací;
 • pro další účely uvedené v části 1 Proč shromažďujete moje údaje?
Při převádění údajů jsme povinni zajistit, že příjemce údajů dodržuje stejná bezpečnostní opatření pro skladování a zpracování osobních údajů jako my. Vaše osobní údaje budou zpracovány, skladovány a převedeny na třetí stranu způsobem a v množství, které odpovídá těmto Zásadám pro ochranu osobních údajů, smlouvě/smlouvám uzavřeným mezi vámi a námi a souhlasům, které nám čas od času poskytnete. Pro zpracování (včetně uchovávání) údajů, které od vás shromažďujeme, mohou být využity oblasti mimo Českou republiku nebo mimo oblast Evropského hospodářského prostoru ( tzv. EEA) např. v USA. Informace, které převádíme, budou sdíleny s našimi poskytovateli služeb. To zahrnuje procesy, jako je zpracování platby, analýza dat (včetně kontroly podvodů, rizika a kreditní kontroly), shromažďování údajů o používání našich webových stránek a služeb, pro propagační účely (včetně behaviorální reklamy) nebo pro nabízení podpory vašich potřeb na služby nebo produkty. Přijímáme veškeré vhodné kroky, abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů v souladu s těmito Zásadami pro ochranu osobních údajů a příslušnými zákony. Např. (i) můžeme uzavřít s příjemci dohodu o předání údajů podle  standardních ustanovení schválených Evropskou komisí, a/nebo (ii) poskytnout osobní údaje příjemcům v USA na základě samoregulačního EU-USA Program ochrany soukromí EU-USA (EU-US Privacy Shield), aby byla zajištěna bezpečnost dat.5. JAKÁ MÁM PRÁVA KE SVÝM OSOBÍM ÚDAJŮM?
Máte tato práva:
 • Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům.
 • Máte právo održet své osobní údaje v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (přenositelnost dat).
 • Máte právo na vymazání vašich osobních údajů (právo být zapomenut).
 • Máte také právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů a omezit zpracování vašich osobních údajů.
 • Zejména máte bezpodmínečné právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Vaše odvolání nebude mít vliv na zákonnost zpracování, které jste provedli dříve, než jste svůj souhlas odvolali. Můžete svůj souhlas stáhnout ve svém profilu na našich webových stránkách nebo nás kontaktovat na adrese cz.privacy@4finance.com. Také v dolní části každého e-mailu s obchodním sdělením vám poskytneme odkaz na odhlášení od přijetí našich propagačních akcí.
 • Máte právo požadovat opravu dat nebo omezit zpracování vašich osobních údajů.
 • Vždy můžete podat stížnost u svého orgánu pro dohled nad ochranou údajů, viz další informace:zde pro EU.
Pro uplatnění svých práv můžete podniknout následující kroky (žádosti stáhnete zde):

Přístup k datům

Přenositelnost dat

Vymazání dat

Chcete-li uplatnit vaše práva na žádost o opravu údajů, namítat proti zpracování, aby bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno, zašlete nám žádost e-mailem na adrese cz.privacy@4finance.com.

Mohou existovat podmínky nebo omezení těchto práv v závislosti na konkrétních okolnostech zpracování. Máme určité právní závazky, které nám brání v okamžitém odstranění vašich osobních údajů. Takové povinnosti vyplývají zejména z právních předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosi (praní špinavých peněz), daňových zákonů a zákonů o spotřebiteském úvěru a o právech spotřebitelů.

 6. DĚLÁTE O MNĚ AUTOMATICKÁ ROZHODNUTÍ?
Automatizovaným rozhodováním je schopnost rozhodovat technologickými prostředky bez lidské angažovanosti. Používáme například automatizované rozhodování, protože:
 • umožňuje větší ucelenost nebo přesnost rozhodovacího procesu (např. pomáhá snížit potenciál lidské chyby nebo diskriminace).
 • snižuje riziko, že zákazníci nesplní závazky z úvěrů.
 • umožňuje rozhodování rychleji než proces založený na lidských činnostech a zlepšuje efektivitu procesu.
Automatizovaná rozhodnutí mohou být založena na jakémkoli typu dat, například:
 • údaje poskytnuté přímo dotčenými osobami (např. odpovědi na dotazník).
 • údaje o jednotlivcích (například údaje o poloze shromážděné prostřednictvím aplikace).
 • odvozená nebo vyčtená data, jako je například profil jednotlivce, který již byl vytvořen (např.kreditní skóre).
Rozhodnutí, která nejsou zcela automatizovaná, mohou také zahrnovat zásah člověka. Například před poskytnutím úvěru budeme zvažovat kreditní skóre dlužníka, případně s dalšími opodstatněnými zásahy prováděnými našimi zaměstnanci před tím, než bude nějaké rozhodnutí aplikováno. Provádíme automatizované rozhodování, abychom mohli uzavřít smlouvu na základě individuální žádosti.7. JAKÉ JSOU POSTUPY ZPRACOVÁNÍ?
Zpracováváme pro účely stanovení úvěruschopnosti a provádíme hodnocení rizik, abychom se rozhodli, zda půjčku poskytneme a v jaké výši. To může mít za následek, že půjčka nebude poskytnuta. Pokud nebudete splácet svůj úvěr, můžeme využít třetí osoby k tomu, abychom tuto půjčku vymáhali a sdíleli s ní své osobní údaje za tímto účelem.  8. JAKÉ ZMĚNY JSTE V NEDÁVNÉ DOBĚ PROVEDLI?
Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme kdykoli změnit a uvedeme datum, kdy byly naposledy aktualizovány. Pokud dojde k významným změnám, zvýrazníme dané změny a budeme se snažit vás přímo informovat, pokud to bude možné. Zároveň budeme uchovávat dřívější verze těchto Zásad v archivu pro vaši potřebu. Od poslední verze jsme v Zásadách  provedli následující změny obsahující :
 • informace o tom, proč shromažďujeme osobní údaje
 • jak uplatnit práva subjektu údajů
 • více informací o automatizovaném zpracování.
Pokud se chcete podívat na dřívější verze Zásad pro ochranu osobních údajů, klikněte na tento odkaz.9. JAK VÁS MOHU KONTAKTOVAT?
Kdykoli nás kontaktujte s dotazy, požadavky nebo komentáři, které máte ohledně našich Zásad pro ochranu osobních údajů nebo toho, jak zpracováváme vaše údaje. Můžete nás také kontaktovat poštou na adrese: Ochrana osobních údajů Zaplo Finance s. r. o. Mayhouse Office, 5.května 1746/22, 140 00 Praha 4 - Holešovice Česká republika   Náš zmocněnec pro ochranu osobních údajů: Data Protection Officer, AS 4finance Lielirbes iela 17A-8 Riga, LV-1046 Latvia (Lotyšsko) Zaplo Finance s. r. o., se sídlem Mayhouse Office, 5.května 1746/22, 140 00 Praha 4 - Holešovice, IČ 294 13 575, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 205150; je zodpovědná za zpracování osobních údajů, které vyplývají z používání těchto webových stránek, produktů a služeb. Skupina 4finance a její pobočky znamená 4finance Group S.A. (začleněna do Grand Duchy of Luxembourg, registrační číslo: B 195643, adresa: 6, rue Guillaume Schneider, L-2522, Luxembourg, Lucembursko) a společnosti, které přímo nebo nepřímo vlastní nebo řídí, včetně mimo jiné:

1. AS „4finance“, Lielirbes iela 17A-8, Riga, LV-1046, Lotyšsko

2. SIA „4finance Media“, Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Lotyšsko

3. SIA „4finance IT”, Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Lotyšsko, a její pobočky v rámci Evropské unie

4. 4f Sales, Inc., 18851 NE 29th Avenue, Suite 410, Miami, FL 33180, USA

5. Friendly Finance OÜ, Rotermanni 2, 10111 Tallinn, Estonsko, a společnosti, které přímo nebo nepřímo vlastní nebo řídí

6. TBIF Financial Services B.V., Westerdoksdijk 423, 1013 BX Amsterdam, Nizozemí, a společnosti, které přímo nebo nepřímo vlastní nebo řídí

7. Zaplo Finance s. r. o., se sídlem Mayhouse Office, 5.května 1746/22, 140 00 Praha 4, IČ 294 13 575

8. Friendly Finance s.r.o., se sídlem 110 00 Nové Město, Olivova 2096/4, Praha 1, IČ 24161306

Pokud chcete vědět víc o skupině 4finance a jejích společnostech, navštivte http://www.4finance.com.10. EXISTUJE JEŠTĚ NĚCO DALŠÍHO, CO BYCH MĚL VĚDĚT?
Naše stránky a produkty mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Tyto stránky třetích stran mají vlastní Zásady ochrany osobních údajů. Pokud tyto stránky navštívíte, spadáte pod tyto Zásady.