Ochrana osobních údajů

PROČ SHROMAŽĎUJETE MÉ OSOBNÍ ÚDAJE?
Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby, zlepšovat naše produkty a služby, zasílat sdělení, nabídky a propagační akce, chránit vlastní práva a zájmy i práva a zájmy třetích stran a dodržovat příslušné právní předpisy.
Další podrobnosti viz Kapitola 1 níže.

JAKÝM ZPŮSOBEM SHROMAŽĎUJETE MÉ OSOBNÍ ÚDAJE?
Když nám své údaje poskytnete přímo nebo použijete naše produkty či webové stránky, prostřednictvím chatu, souborů cookie a podobných technologií, a rovněž shromažďujeme vaše osobní údaje od třetích stran.

Další podrobnosti viz Kapitola 2 níže.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O MNĚ SHROMAŽĎUJETE?
Shromažďujeme osobní údaje jako vaše jméno, rodné/identifikační číslo, datum narození, adresa, e-mail, telefon, údaje o zaměstnání, finanční a platební informace včetně údajů o vašich závazcích.

Další podrobnosti viz Kapitola 3 níže.

SDÍLÍTE MÉ OSOBNÍ ÚDAJE?
Sdílíme vaše údaje, abychom vám mohli poskytovat služby, vyvíjet nové služby, provádět posouzení úvěruschopnosti a hodnocení rizik, pro účely vymáhání pohledávek, v případě prodeje našeho podnikání nebo jeho části, a dále za účelem dodržování příslušných právních předpisů.

Další podrobnosti viz Kapitola 4 níže.

JAKÁ PRÁVA MÁM OHLEDNĚ SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Máte právo: (i) požadovat přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu a na výmaz těch údajů, které již nejsou potřeba pro účely zpracování; (ii) omezit zpracování nebo podat námitku vůči zpracování vašich osobních údajů; a (iii) vyžádat si poskytnutí kopie svých osobních údajů pro vás nebo pro třetí stranu v elektronické podobě. Dále máte právo podat stížnost ohledně zpracování vašich osobních údajů u svého místního úřadu pro ochranu osobních údajů. Kdykoliv se můžete odhlásit z odběru zpráv pro účely přímého marketingu.

Další podrobnosti viz Kapitola 5 níže.

PROVÁDÍTE AUTOMATIZOVAN É ROZHODOVÁNÍ OHLEDNĚ MÉ OSOBY?

V některých procesech používáme automatizované rozhodování, protože to:

 • zajišťuje větší míru konzistence a objektivity (např. snižuje potenciál pro lidské selhání nebo diskriminaci),
 • snižuje riziko toho, že zákazníci nesplní své závazky,
 • umožňuje činit rozhodnutí v kratší době než při lidském rozhodování a zvyšuje to efektivitu celého procesu.

Další podrobnosti viz Kapitola 6 níže.

NAHRÁVÁTE HOVORY? POKUD ANO, PROČ?

Nahráváme všechny příchozí a odchozí hovory, abychom zajistili průkazné informace a odpovídající péči o zákazníky a vymáhání pohledávek. Před začátkem hovoru vás o tom navíc informujeme. Další podrobnosti viz Kapitola 7 níže.

Naše zásady ochrany osobních údajů

Ve skupině 4finance respektujeme vaše soukromí a zajišťujeme zachování vašeho práva na zákonné zpracování a ochranu vašich osobních údajů. Ochrana a zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů je jednou z našich hlavních priorit vůči zákazníkům.

Naše Zásady ochrany osobních údajů vám poskytují vysvětlení ohledně používání osobních údajů, které o vás shromažďujeme. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvádíme podrobné informace o zpracování osobních údajů, abyste věděli, co se děje, když navštívíte naše webové stránky, účastníte se různých činností, používáte naše aplikace, žádáte o půjčku, a to v době, když jste naším zákazníkem i po vypršení smlouvy. Pro lepší srozumitelnost neuvádíme v těchto Zásadách ochrany osobních údajů všechny podrobnosti a nuance.

Příslušné informace o zpracování vašich údajů uvádíme rovněž na našich webových stránkách a aplikacích formou krátkých popisků nebo samostatných informací ohledně některých vlastností (např. marketingových preferencí) a žádáme vás, abyste se navíc k těmto Zásadám ochrany osobních údajů seznámili i s těmito informacemi. Pokud máte případné další otázky či obavy, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

V případě podstatných změn těchto Zásad ochrany osobních údajů vás budeme před jejich účinností informovat prostřednictvím nápadného oznámení na webových stránkách nebo jiným způsobem.

Zásady ochrany osobních údajů jsou revidovány každoročně. Další informace naleznete v našem archívu.

1. PROČ SHROMAŽĎUJETE MOJE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména proto, abychom vám mohli poskytovat služby (v souladu s úvěrovou smlouvou) a zpracovávat a vyhodnocovat vaši žádost o úvěr (včetně určení vaší totožnosti, prověření a posouzení úvěruschopnosti a rizik) před uzavřením úvěrové smlouvy.

Jamile schválíme vaši žádost, budeme zpracovávat vaše údaje za účelem plnění svých povinností ohledně řádného čerpání úvěru.

Vaše osobní údaje dále zpracováváme:

 • Pokud je to nezbytné k plnění našich zákonných a regulačních povinností, včetně:
 • oznamovací povinnosti ohledně vašich závazků či jiných informací vůči národní bance, centrální bance nebo zákaznickému ombudsmanovi, úřadu pro ochranu spotřebitelů, finančnímu ombudsmanovi, finančnímu dozorovému orgánu nebo úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • požadavků na provádění a vedení záznamů ohledně posuzování bonity, pokud je to vyžadováno právními předpisy,
 • provádění, vedení, aktualizace a evidence informací ohledně KYC (poznej svého klienta), prověřování totožnosti a rizik, sledování transakcí a podávání zpráv v souladu se zásadami boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu,
 • zajištění vhodné komunikace a činností v souvislosti s podáváním zpráv a vymáháním plateb v prodlení,
 • vedení příslušných účetních záznamů a záznamů do hlavní knihy ohledně transakcí provedených v rámci čerpání úvěru a přijímání plateb,
 • dalších příslušných regulačních povinností jako např. povinnosti nezbytné pro zjišťování, předcházení a vyšetřování podvodů a další trestné činnosti.
 • Pokud je to nezbytné pro podporu oprávněných zájmů naší společnosti (a v omezených případech i oprávněných zájmů třetích stran) a pokud tyto zájmy nebudou převáženy vašimi zájmy a právy, zpracováváme vaše osobní údaje zejména v souvislosti s následujícím:
 • správa vašeho úvěru a jeho splácení i vedení vašich osobních údajů v našich interních systémech, kde uchováváme a zpracováváme vaše údaje,
 • ochrana našich práv, například na vymožení veškerých prostředků, které nám dlužíte, díky včasnému zasílání upomínek, zahájení vymáhacích aktivit a uchovávání informací, které lze použít jako průkazné informace v případě sporů a kontrol,
 • kontaktování a informování zákazníků o veškerých změnách našich podmínek, produktů či služeb,
 • zlepšování našich produktů a služeb zjišťováním nedostatků a potřeb našich zákazníků a přizpůsobováním se jejich požadavkům,
 • zajišťování komunikace prostřednictvím různých kanálů a posuzování, kontroly a zlepšování kvality komunikace a interakcí s našimi zákazníky,
 • testování, analýza, aktualizace a zavádění nových technologií pro identifikaci a posuzování rizik a úvěruschopnosti, předcházení podvodům a boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu,
 • prevence a zjišťování podvodných činností,
 • zajištění odpovídajícího posuzování úvěruschopnosti a aktuálních informací relevantních pro uvedené posuzování, pro statistické účely a pro účely výzkumu trhu pro analýzu tržní dynamiky našich služeb, zajištění zlepšování a rozvoje produktů a ukazatelů výsledků podložené průkaznými informacemi,
 • provádění a rozšiřování našich cílených a přímých marketingových činností,
 • měření, analýza a pochopení účinnosti komunikace a marketingu, které směřujeme na vás i na jiné příjemce,
 • příprava a realizace úvěrového portfolia nebo prodej a reorganizace společností,
 • správa a zlepšování našich webových stránek a jejich nepřetržité zabezpečení,
 • analýza a zlepšování uživatelské zkušenosti na účelem zajištění co nejúčinnější prezentace našeho obsahu na vašem zařízení.
 • Pro účely elektronického přímého marketingu po udělení vašeho souhlasu, pokud bude potřeba. Svůj souhlas pro účely přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat.

V některých případech budeme zpracovávat osobní údaje týkající se příslušných odsouzení a trestných činů, pokud k tomu budeme oprávněni dle práva EU nebo příslušného národního práva či v zájmu probíhajícího trestního řízení.

Poskytnutí vašich údajů je předpokladem pro uzavření úvěrové smlouvy a zákonným požadavkem při shromažďování údajů k posouzení bonity a kontrol v rámci KYC (poznej svého klienta). Pokud nám neposkytnete své osobní údaje, nebudeme  s vámi schopni uzavřít smlouvu a poskytovat vám naše produkty a služby, protože nebude možné určit vaši totožnost a posoudit vaši úvěruschopnost, což je nutným předpokladem.

2. JAK SHROMAŽĎUJETE MÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Informace shromažďujeme třemi způsoby:

 1. když nám poskytnete informace např. osobně, při vyplňování žádostí (včetně žádostí u našich partnerů a zástupců), na našich webových stránkách, prostřednictvím sociálních sítí, e-mailem, telefonicky, přes chat nebo jiná média či služby,
 2. automaticky při použití našich webových stránek, aplikací či produktů a služeb, a
 3. když nám informace poskytnou třetí strany, například úvěrové registry, státní úřady nebo společnosti ve skupině či partneři.

Některé údaje shromažďujeme pomocí souborů cookie, webových majáků a podobných technologií. Shromážděné údaje však nemusí být ve všech případech osobně identifikovatelné. Další informace viz naše Zásadách pro používání cookie a sledování.

3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJE O MNĚ?

Pro různé účely shromažďujeme a používáme různé osobní údaje. Nejběžnější příklady jsou popsány v této kapitole. Upozorňujeme, že neshromažďujeme vždy všechny uvedené informace a že níže uvedený výčet není vyčerpávající.

Informace, které nám poskytnete

Shromažďujeme veškeré informace, které nám poskytnete:

 • Když se registrujete na našem webu, používáte naše webové stránky nebo mobilní aplikace, vyplňujete formuláře nebo žádáte o úvěr či jiný produkt či službu na našich webových stránkách, u našich zaměstnanců nebo partnerů nebo jinou formou, kterou využíváme k poskytování služeb.
 • Když nám oznamujete problém nebo s námi komunikujete ohledně našich produktů či služeb.
 • Když se účastníte v diskuzních fórech, připojujete komentáře na našem blogu nebo využíváte další funkce sociálních sítí na našich webových stránkách, nebo se účastníte propagace či průzkumu a dalších aktivit prováděných prostřednictvím našich webových stránek nebo sociálních sítí.
 • Když se zapojíte do soutěže, propagace či průzkumu, a to i u našich partnerů a na sociálních sítích.
 • Když používáte chat (chatbot nebo živý chat) na našich webových stránkách, včetně sdílení údajů a poskytování informací ve zprávách, které nám zasíláte.
 • Pokud s námi komunikujete některým z výše uvedených způsobů z jiného důvodu.

Informace, které nám poskytujete, zahrnují:

 • Totožnost a osobní údaje: vaše jméno (příjmení, křestní jméno), rodné/identifikační číslo nebo osobní kód, datum narození, pohlaví, rodinný stav, počet nezletilých dětí, vaše fotografie nebo podoba, snímek vašeho dokladu totožnost.
 • Kontaktní a komunikační údaje: adresa, e-maily, telefonní číslo, chatové zprávy, hlasové nahrávky (příchozí a odchozí hovory).
 • Údaje o zaměstnání: pracovní poměr, název zaměstnavatele, telefonní číslo do zaměstnání.
 • Finanční údaje: bonita klienta, měsíční příjem a výdaje, finanční informace a informace o kreditních kartách, číslo bankovního účtu, transakce na bankovních účtech.
 • Další informace, které se nám rozhodnete poskytnout.

Informace, které o vás shromažďujeme automaticky

Při každé z vašich návštěv na webových stránkách a při každém použití našich mobilních aplikací automaticky shromažďujeme následující informace:

 • Technické informace ohledně vašeho zařízení, informace ohledně sítě a softwaru a síťového připojení na internet, informace umožňující přihlášení do vašeho profilu, o druhu a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, druhu a verzi plug-in modulů v prohlížeči, operačním systému a platformě, rozlišení obrazovky, poloze, kódování fontů,
 • Informace o vaší návštěvě, včetně URL (Uniform Resource Locators) clickstreamových dat (pohybu na našich webových stránkách, jejich prostřednictvím a směrem z nich, včetně data a času); produkty, které jste si prohlíželi nebo vyhledávali; referenční/výstupní stránky, soubory, které jste si na našich stránkách prohlíželi (např. HTML stránky, grafika atd.), doba odezvy stránek, chyby při stahování, délka návštěvy na konkrétních stránkách, informace o interakci na stránkách (např. rolování, prokliky a přejetí myší) a postupy použité k odchodu ze stránky, datové/časové razítko a/nebo clickstreamová data a telefonní číslo, z kterého jste volali na naši zákaznickou linku.

Další informace viz naše Zásady používání souborů cookie a sledování.

Informace, které získáváme od třetích stran

Od třetích stran, např. od společností v naší skupině, od našich partnerů nebo z úvěrového registru, průběžně vyžadujeme informace o vás, v souladu s aktuálně platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, případně s vaším předchozím souhlasem, pokud je potřeba. Informace o vás získáváme takto:

 • Během podávání žádosti o úvěr nebo podobný produkt:
 • vyhledáváme informace o vás, vaší úvěruschopnosti, vaší finanční situaci, minulých a současných závazcích a zadlužení, pracovním poměru, z příslušných registrů (včetně registrů obsahujících informace o příjmu, úvěrové historii, dluzích vůči třetím osobám, adresách, neplatných dokladech totožnosti, podvodech, praní špinavých peněz a financování terorismu a politicky exponovaných osobách), od agentur, finančních institucí, společností v naší skupině a dalších třetích stran a z veřejně přístupných zdrojů,
 • získáváme informace, které jste poskytli prostředníkům, úvěrovým makléřům a našim obchodním partnerům při žádosti o služby,
 • získáváme informace od bank, finančních a platebních institucí ohledně vašich plateb provedených v náš prospěch.
 • Od společností ve skupině 4finance a obchodních partnerů, s nimiž spolupracujeme v souvislosti se soutěžemi, propagací nebo průzkumy, kterých se účastníte.
 • Od obchodních partnerů v technických, identifikačních, platebních a doručovacích službách, z reklamních sítí, od poskytovatelů analytických služeb či poskytovatelů vyhledávacích informací, když nám poskytují služby.
 • V jiných případech, kdy udělíte souhlas s tím, že nám mohou být sděleny údaje.

Jak dlouho uchováváte mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po určitou dobu po úplném splnění vašich závazků za účelem zajištění našich právních zájmů v případě sporů či vyšetřování (v souladu s příslušnou promlčecí lhůtou, která se obvykle pohybuje v rozmezí 5 až 10 let) nebo v souladu s tím, jak je požadováno příslušnými právními předpisy, např. ohledně zkoumání bonity (obvykle mezi 1 až 3 roky) a souborů „poznej svého klienta“ (obvykle mezi 5 až 10 lety).

Vaše osobní údaje však obvykle neuchováváme déle, než je rozumně nutné vzhledem k účelům, pro které byly údaje shromážděny, které obvykle zahrnují plnění našich smluvních povinností vůči vám, uplatnění našich oprávněných zájmů nebo dodržení zákonných lhůt pro uchovávání údajů. V některých zemích je například povinné uchovávat údaje o zákaznících pro daňové kontroly nebo kontroly proti praní špinavých peněz po dobu až 10 let.

4. SDÍLÍTE MOJE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše údaje sdílíme pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení našich cílů a plnění našich smluvních nebo zákonných povinností.

Vaše informace sdílíme s našimi pracovníky v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů. Vaše informace sdílíme s jinými společnostmi ve skupině 4finance a vybranými třetími stranami:

 • které nám pomáhají s podporou, správou a řízením naší činnosti, např. analyzováním dat a vývojem strategií,
 • které poskytují služby naším jménem, aby vás bylo možné identifikovat a ověřit,
 • které pomáhají s našimi obchodními činnostmi, např. hostingem a vytvářením webových stránek, posuzováním rizik a detekcí podvodů, vymáháním pohledávek a zákaznickými službami či za účelem boje proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu,
 • které poskytují analýzu používání našich služeb,
 • které pomáhají s marketingovou činností, např. uzpůsobováním komunikace pro určité segmenty a komunikací marketingových sdělení na různých kanálech,
 • které nám pomáhají při vývoji a rozšiřování našich produktů a služeb a nabízí naše služby na trhu.    

Pokud jsme k tomu ze zákona povinni, sdělujeme informace o vašem využívání našich služeb a vašich návštěvách našich webových stránek, abychom dodrželi zákonný a právní postup, a rovněž pokud v dobré víře získáme přesvědčení, že sdělení informací je nezbytné pro ochranu našich práv, ochranu vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních, prevenci a vyšetřování podvodů nebo v reakci na žádost státních orgánů, např.:

 • za účelem zjištění, vyšetření a prevence podvodu a ochrany před podvodem pro snížení úvěrového rizika,
 • za účelem zjištění, vyšetření a prevence praní špinavých peněz a financování terorismu.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli podobných služeb, například společnostmi poskytujícími spotřebitelské úvěry a úvěrovými registry i s agenturami, příslušnými státními orgány a nevládními organizacemi i dalšími třetími stranami, za účelem úplného posouzení vaší bonity.

Při zpracování a inkasování a jiném výběru plateb dle úvěrového smlouvy budeme vaše osobní údaje pravděpodobně sdílet i se třetími stranami, které poskytují služby zpracování plateb.

Pokud se ocitnete v prodlení nebo nebudete řádně plnit své závazky, údaje o vašich neuhrazených závazcích můžeme předat poskytovatelům služeb vymáhání pohledávek, úvěrovým registrům i poskytovatelům právních služeb.

Vaše osobní údaje můžeme dále sdílet s poskytovateli analytických služeb a vyhledávačů, které nám pomáhají zlepšovat a optimalizovat naše webové stránky a aplikace. Tyto informace můžeme částečně shromažďovat a sdílet prostřednictvím cookies. Další informace viz naše Zásady používání souborů cookie a sledování.

Pokud prodáme své podnikání nebo jeho část nebo postoupíme své pohledávky vůči vám třetí straně, budeme sdílet informace o vás s kupujícím a dalšími stranami, které se budou účastnit transakce.

Výčet zde uvedených případů není vyčerpávající a vaše osobní údaje můžeme sdílet i pro další účely uvedené v Kapitole 1 „Proč shromažďujete mé osobní údaje?“, pokud to bude nezbytné a proporcionálně přiměřené vašim právům a zájmům.

Při přenášení údajů vždy usilujeme o zajištění toho, aby jejich příjemce dodržoval stejná bezpečnostní opatření pro ukládání a zpracování osobních údajů jako my.

Vaše osobní údaje budou zpracovány, uloženy a přeneseny třetím stranám takovým způsobem a v takovém objemu, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, v souladu s právními předpisy, smlouvou (smlouvami), kterou jsme spolu uzavřeli, a vámi aktuálně udělenými souhlasy.

Budou mé osobní údaje přenášeny mimo EHP?

Ke zpracování (včetně ukládání) údajů, které o vás shromažďujeme, budou využívána místa mimo vaši zemi nebo Evropský hospodářský prostor (EHP), která nezajišťují stejnou nebo odpovídající úroveň ochrany, jaká je poskytována v zemích EHP, např. USA. Bude se jednat o procesy jako zpracování plateb, analýzu údajů (včetně prověřování podvodů, rizik a úvěrů a zajišťování kontrol nezbytných pro účely boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu), shromažďování údajů o používání našich webových stránek a služeb, zajištění bezpečnosti a pro reklamní účely (včetně behaviorální reklamy) nebo nabízení podpory potřebné pro vaše služby či produkty.

Učinili jsme veškerá přiměřená opatření pro zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů prostřednictvím odpovídajících bezpečnostních opatření v souladu s příslušnými právními předpisy. Veškeré naše datové přenosy jsou založeny na smlouvách o přenosu dat obsahující příslušná ustanovení schválená Evropskou komisí.

5. JAKÁ PRÁVA MÁM OHLEDNĚ SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Ohledně údajů, které zpracováváme v našich archivačních systémech, máte následující práva:

 • Právo požadovat přístup ke svým osobním údajům a obdržet kopii svých údajů.
 • Právo obdržet své osobní údaje ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné podobně (přenositelnost údajů).
 • Právo na výmaz vašich osobních údajů (právo být zapomenut).
 • Právo vznést námitku vůči zpracování vašich osobních údajů a právo na omezení zpracování vašich osobních údajů za určitých okolností.
 • Bezvýhradné právo vznést námitku vůči zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů založené na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Toto odvolání nebude mít vliv na zákonnost zpracování provedeného před odvoláním vašeho souhlasu. Souhlas můžete odvolat ve svém profilu na našich webových stránkách nebo prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu privacy@4finance.com. Na konci každého e-mailu s obchodním sdělením dále uvádíme odkaz, kde se můžete odhlásit z odběru našich propagačních sdělení.
 • Máte právo požadovat opravu osobních údajů. Do jisté míry můžete své údaje opravovat ve svém webovém profilu.
 • Kdykoliv můžete podat stížnost u dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů, další informace pro EU naleznete zde.

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím následujících formulářů:

Přístup k datům
Přenositelnost dat
Vymazání dat

Chcete-li uplatnit svá práva na opravu údajů, vznesení námitky vůči zpracování či omezení zpracování vašich osobních údajů, zašlete nám žádost e-mailem na adresu privacy@4finance.com.

Můžete nás také kontaktovat a podat žádost telefonicky nebo poštou prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v Kapitole 9 níže.

Tato práva mohou být podmíněna nebo omezena v závislosti na konkrétních okolnostech zpracování, např. pokud budeme vázáni určitými zákonnými povinnostmi nebo zde budou existovat jiné okolnosti, které nám budou bránit v okamžitém výmazu vašich osobních údajů.

6. POUŽÍVÁTE VE VZTAHU KE MNĚ PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ?

Výhradně automatizované rozhodování je schopnost rozhodovat se prostřednictvím technologických prostředků bez lidské účasti. Automatizované rozhodování používáme například z následujících důvodů:

 • Umožňuje větší konzistenci a objektivitu (např. pomáhá snižovat možnost lidské chyby nebo diskriminace).
 • Snižuje riziko, že zákazníci nedostojí svým závazkům.
 • Umožňuje provedení rozhodnutí v kratším čase než lidský proces a zvyšuje efektivitu celého procesu.

Profilování a automatizované rozhodování s právními účinky ohledně vaší žádosti o uzavření úvěrové smlouvy využíváme k provedení řádné identifikace, posouzení vaší bonity, odhalování a prevenci podvodů a dodržování předpisů o praní špinavých peněz. Přijetí nebo zamítnutí žádosti je obvykle automatické a je prováděno na základě různých faktorů, které bereme v úvahu v rámci našeho rozhodovacího procesu. V důsledku toho může být vaše žádost automaticky zamítnuta. Naše pravidla a algoritmy pravidelně testujeme a vylepšujeme pro lepší zajištění objektivity a efektivity.

Profilování a automatizované rozhodování bez významného dopadu na klienta používáme v následujících případech:

 • Při prodeji našeho podnikání nebo úvěrového portfolia, abychom mohli zahrnout nebo vyloučit určité skupiny úvěrových smluv na základě transakční historie a souvisejícího úvěrového rizika v souladu s ustanoveními transakčních dokumentů.
 • Při vytváření komunikace a kampaní na míru pro různé zákaznické segmenty (s ohledem na jejich předchozí interakce s námi, charakteristiky a úvěrovou historii), abychom zajistili relevantní obsah komunikace v rámci péče o zákazníky a marketingových aktivit.
 • Při vytváření, zlepšování a uplatňování komunikačních a vymáhacích aktivit vůči zákazníkům, kteří neplní své závazky, abychom zajistili vhodná a účinná opatření.  

Automatizované rozhodování a profilování může být založeno na libovolném typu údajů, například:

 • příslušné údaje poskytnuté přímo vámi (např. odpovědi v dotazníku),
 • údaje, které jsme o vás vysledovali (např. doba strávená přihlašováním),
 • odvozené nebo vydedukované údaje, jako je již vytvořený profil (např. bonita klienta).

Upozorňujeme, že pokud obdržíte rozhodnutí na základě automatizovaného rozhodování, včetně profilování, máte následující práva:

 • právo na podání vysvětlení ohledně toho, na čem bylo přijaté rozhodnutí založeno,
 • právo na lidský zásah za účelem přehodnocení rozhodnutí,
 • právo vyjádřit svůj názor.

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, měli byste nás kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v Kapitole 9 níže.

Rozhodnutí, která nejsou prováděna plně automaticky, mohou zahrnovat i lidský zásah. Například před poskytnutím úvěru zvážíme bonitu dlužníka, případně před přijetím jakéhokoliv rozhodnutí ohledně dané osoby naši pracovníci provedou další smysluplné zásahy.

Dále v souladu s naší dohodou, vaším souhlasem a příslušnými právními předpisy automaticky bez profilování předáváme informace o plnění vašich závazků nebo prodlení s platbou úvěrovým a státním registrům v souladu podle podmínek a výše úvěru.

7. NAHRÁVÁTE HOVORY? POKUD ANO, PROČ?

Všechny naše odchozí a příchozí hovory jsou zaznamenávány pro následující účely:

 • předcházení a odhalování podvodné a jiné trestné činnosti a zajišťování průkazných informací v případě vyšetřování,
 • realizace a dokumentace postupů „poznej svého klienta“ podle platných právních předpisů ohledně boje proti praní špinavých peněz a prevence financování terorismu,
 • shromažďování a uchovávání vašich souhlasů a preferencí, které jsou poskytovány prostřednictvím telefonu, abychom s vámi mohli odpovídajícím způsobem komunikovat a měli průkazné informace o legitimním zpracování osobních údajů,
 • abychom zajistili, že vám poskytneme úplné informace o našich produktech v případě, kdy žádáte o úvěr, v souladu s osvědčenými obchodními zvyklostmi a právními předpisy ohledně ochrany spotřebitelů,
 • abychom mohli přijímat, zkoumat a řešit jakékoli otázky, žádosti, stížnosti nebo spory, ke kterým může dojít,
 • za účelem kontroly kvality a zlepšení naší péče o zákazníky a vymáhání pohledávek, abychom zajistili nejvyšší úroveň zákaznických služeb plně v souladu s etickými postupy vymáhání pohledávek.

Nahrávky hovorů jsou po omezenou dobu bezpečně uloženy v našich telefonních systémech a naši zaměstnanci k nim přistupují pouze tehdy, když je to nutné pro výše uvedené účely.

8. JAKÉ ZMĚNY BYLY V NEDÁVNÉ DOBĚ PROVEDENY V TĚCHTO ZÁSADÁCH?

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit, a v takovém případě vždy uvádíme datum poslední aktualizace Zásad ochrany osobních údajů. Pokud došlo k významným změnám, zvýrazníme všechny takové změny a pokusíme se vás přímo a co nejdříve upozornit. Předchozí verze těchto Zásad ochrany osobních údajů rovněž uchováme v archivu, kde si je můžete prohlédnout.

Od nejnovější verze jsme provedli následující změny našich zásad ochrany osobních údajů:

 • aktualizace informací o tom, proč shromažďujeme vaše osobní údaje,
 • rozšíření informací o tom, jaké údaje shromažďujeme a sdílíme,
 • rozšíření informací o profilování a automatizovaném rozhodování,
 • doplnění informací o nahrávání hovorů,
 • další úpravy a doplňky za účelem rozšíření těchto zásad.

Předchozí verze Zásad ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout zde.

9. JAK VÁS MOHU KONTAKTOVAT?

Neváhejte nás kontaktovat s dotazy, požadavky nebo připomínkami, které případně máte k našim Zásadám ochrany osobních údajů nebo ke způsobu, jakým zpracováváme vaše údaje.

Uvítáme komunikaci prostřednictvím:

 • e-mailové adresy privacy@4finance.com
 • poštou na adresu: Zaplo Finance s.r.o., 5.května 1746/22, 140 00 Praha 4, Česká republika

Pověřence pro ochranu osobních údajů naší skupiny můžete kontaktovat rovněž prostřednictvím e-mailu privacy@4finance.com nebo poštou na adrese:

Group Data Protection Officer

AS 4finance

Lielirbes iela 17A-8, Riga, LV-1046, Latvia

Skupina 4finance a naše přidružené společnosti zahrnují společnost 4finance Group S.A. (registrovaná v Lucemburském velkovévodství, registrační č.: B 195643, adresa: 6, rue Guillaume Schneider, L-2522, Luxembourg (Lucembursko)) a společnosti, které přímo či nepřímo vlastní nebo ovládá, zejména:

 •  AS „4finance”, Lielirbes iela 17A-8, Riga, LV-1046, Latvia (Lotyšsko)
 • TBIF Financial Services B.V.,Westerdoksdijk 423, 1013 BX Amsterdam, The Netherlands (Nizozemsko), a společnosti, které přímo či nepřímo vlastní nebo ovládá.

Více informací o skupině 4finance a jejích společnostech naleznete na webu www.4finance.com.

10. POTŘEBUJI VĚDĚT JEŠTĚ NĚCO?

Naše webové stránky a produkty mohou obsahovat odkazy nebo vložené rámce na webové stránky třetích stran. Tyto webové stránky třetích stran mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů. Pokud tyto webové stránky navštívíte nebo používáte, musíte se řídit jejich zásadami.